Výchova

Ciele výchovy:
   -  redukcia patologických javov v osobnosti klientov,
   -  posilňovanie spoločensky akceptovateľných foriem správania, sprostredkovanie pozitívnych sociálnych zážitkov, vytváranie hodnotového systému, sociálnych vzťahov a postojov, adekvátneho sebahodnotenia a sebapoznania s dôrazom na uvedomovanie si osobnej zodpovednosti klientov za vlastné správanie.
      
Výchovná činnosť sa zameriava na :
   -  prehlbovanie sebapoznania a racionálneho uvedomovania si etických hodnôt,
   -  korekciu porúch a elimináciu nežiaducich prejavov v správaní sa klientov s využitím pozitívneho vplyvu a kontroly,
   -  nácvik spoločenských foriem správania v prirodzených sociálnych a spoločenských situáciách,
   -  posilňovanie pozitívnych foriem správania individualizovaním hodnotového systému,
   -  vytváranie sebaobslužných návykov v starostlivosti o šatstvo s ohľadom na šetrné zaobchádzanie a estetický vzhľad,
   -  vedenie klientov k starostlivosti o hygienu a čistotu vonkajšieho a vnútorného prostredia budovy DC,
   -  vytváranie pracovných návykov, prehlbovanie kladného vzťahu k práci,
   -  odbúravanie nežiaduceho napätia a agresivity pravidelným telesným cvičením, športom a športovými aktivitami,
   -  formovanie a rozvíjanie estetického cítenia a kreatívnych činností,
   -  eliminovanie nežiaducich návykov (fajčenie, užívanie alkoholu, toxických a psychotropných látok).
      
Formy práce vo výchovnej činnosti DC s klientmi :
   -  individuálne a skupinové rozhovory s klientmi,
   -  denné hodnotenie správania klientov programovej náplne s akcentom na emocionálne prežívanie atmosféry klientmi,
   -  hodnotenie týždňa,
   -  voľná tribúna,
   -  tematické rozhovory so skupinou,
   -  účasť na spoločenských a kultúrnych aktivitách nad rámec režimu zariadenia, účasť na verejnoprospešných prácach,
   -  účasť v športových súťažiach a činnostiach,
   -  turistické vychádzky, cyklotúry,
   -  kreatívno-estetická tvorba,
   -  návšteva kultúrnych podujatí a výstav,
   -  didaktické hry a súťaže.
      

  V závislosti od finančných prostriedkov zariadenia sa organizuje v zime lyžiarsky výcvik a v lete športovo-rekreačný pobyt mimo zariadenia.