O nás


   Diagnostické centrum (DC) je špeciálne výchovné zariadenie výchovnej prevencie, ktoré vykonáva diagnostiku, terapeutickú a výchovnú starostlivosť o maloletých, ktorým bolo súdom uložené výchovné opatrenie, alebo sú v DC na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. (podľa zákona NR SR č. 279/93 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov a doplnení, zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Metodického usmernenia MŠ č. 16/2006 k zákonu č. 279/93 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov a doplnení)


Zriaďovateľ zariadenia


  Okresný úrad Bratislava


Financovanie zariadenia


  DC je štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Je financovaná z normatívnych finančných prostriedkov Ministerstva školstva, mladeže, telesnej výchovy a športu SR.


Spádová oblasť 


  Celé územie Slovenskej republiky.Klientela


  Chlapci vo veku 15 – 18 rokov zo sociálne alebo výchovne zlyhávajúceho prostredia, alebo chlapci s narušeným psychosociálnym vývinom. Najčastejším dôvodom umiestnenia v DC sú záškoláctvo, túlanie sa, trestná činnosť - najmä krádeže, výchovné problémy v škole a doma, poruchy správania, agresivita. Ďalšími dôvodmi bývajú: porušovanie režimu v detských domovoch, nevhodné domáce prostredie, závislosti. Do DC sa neprijímajú mladiství s fyzickým, psychickým alebo infekčným ochorením, ani drogovo závislí v akútnej fáze.


Dĺžka pobytu

      
  Minimálna dĺžka pobytu je 3 – 6 mesiacov.


Kapacita zariadenia


  Kapacita zariadenia je 30 miest, z toho 2 miesta v záchytnom oddelení. Záchytné oddelenie prijíma deti pohybujúce sa na úteku zo zariadení náhradnej výchovy alebo od zákonných zástupcov. O umiestňovaní klientov rozhoduje DC na diagnostickej porade podľa naliehavosti prípadu na základe spisu klienta, prípadne podľa poradovníka. Čakacia doba je maximálne 6 mesiacov.

Chlapci sú umiestňovaní do DC na základe:
- rozhodnutia súdu, ktorý uložil mladistvému výchovné opatrenie, alebo nariadil predbežné opatrenie,
- rozhodnutia pedagogickej rady detského domova po dohode s DC, ak iné výchovné opatrenia neboli dosť účinné,
 - žiadosti rodičov alebo zákonného zástupcu o dobrovoľný pobyt.Poslanie zariadenia
 

  Komplexná pedagogická, psychologická, zdravotná diagnostika, stanovenie prognózy mladistvého.
Psychoterapeutická a liečebno-pedagogická starostlivosť.
Výchova a vzdelávanie počas pobytu - doplňovanie vedomostí.

Ukončenie pobytu


  Pobyt sa spravidla ukončuje po 3 - 6 mesiacoch a klienti sa vracajú naspäť k zákonnému zástupcovi. Diagnostické centrum môže na základe pozorovania odporučiť nariadenie ústavnej starostlivosti.

     

Postup pri prijímaní klientov


Klienta prijíma sociálna pracovníčka.
Zdravotný pracovník urobí vstupnú prehliadku.
Pomocný vychovávateľ zapíše osobné šatstvo a ostatné veci do osobnej karty klienta, zapožičané veci od DC zapíše do výstrojnej karty.
Vedúci vychovávateľ zadelí klienta do výchovnej skupiny a ubytuje ho.
Liečebný pedagóg a vedúci vychovávateľ s ním vykonajú vstupné pohovory, oboznámia ho s režimom zariadenia, právami a povinnosťami, s hodnotiacim systémom a odborným personálom.
Do týždňa po nástupe absolvuje klient úvodné psychologické vyšetrenie.

Režim dňa


   Bežný pracovný deň v diagnostickom centre má prísne a presné pravidlá:
Začína o 6,50 hod. rozcvičkou, ktorá prebieha vonku aj v zimnom období, a to až do – 4ºC.
Po rozcvičke nasleduje ranná hygiena a tzv. „rajóny“ - chlapci upratujú všetky priestory zariadenia, v ktorých žijú a pracujú. Raňajky o 7,30 hod. a vyučovanie v diagnostických triedach od 8.00 hod. do 13.50 hod. Po obede odovzdávajú učitelia chlapcov o 14.10 hod. vychovávateľom.
 

Popoludňajšia činnosť

  O 14,15 hod. začína každý deň komunita - tu sa riešia rôzne problémy, ktoré vznikli počas dňa, určuje sa služba v budove na nasledujúci deň. Komunitu vedie vedúci vychovávateľ. Každý pondelok vedie liečebný pedagóg voľnú tribúnu, kde klienti vyjadrujú svoje názory na chod zariadenia, na svoje správanie, komunikáciu,  diskutujú o nich a snažia sa nájsť efektívnejšie riešenia pre ďalšie optimálne fungovanie. Jedenkrát týždenne sa uskutočňujú vo výchovných skupinách psychoterapeutické sedenia, kde sa preberajú problematické témy klientov. Skupinu vedie psychológ spolu s liečebným pedagógom alebo sociálnym pracovníkom.

Po večeri o 18,00 hod. prebiehajú činnosti ako napríklad:
telefonovanie, autogénny tréning, písanie denníkov.
Režimová činnosť - sprchovanie, pranie, upratovanie, kontrola skriniek s osobnými vecami.
Vo výchovných skupinách hodnotenie dňa, nasleduje druhá večera a o 21,45 hod. večierka


Spolupráca s inými zariadeniami


  DC spolupracuje v rámci výmeny informácií a zvyšovania odbornej úrovne s inými pracoviskami, ako napríklad:

Diagnostické centrum pre deti v Bratislave
Liečebno-výchovné sanatórium v Bratislave
Diagnostický ústav mládeže v Prahe
Diagnostický ústav mládeže v Brne
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave – Pedagogická fakulta
Trnavská univerzita – fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety
Okresný úrad, odbor školstva
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny - sociálni kurátori a terénni pracovníci
Súdy (návšteva súdnych pojednávaní s klientmi)
Nadácia Úsmev ako dar
Reedukačné centrá v rámci SR
Detské domovy v rámci SR
Psychiatrická klinika