O nás


   Diagnostické centrum (DC) je špeciálne výchovné zariadenie výchovnej prevencie, ktoré vykonáva diagnostiku, terapeutickú a výchovnú starostlivosť o maloletých, ktorým bolo súdom uložené výchovné opatrenie, alebo sú v DC na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. (podľa zákona NR SR č. 279/93 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov a doplnení, zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Metodického usmernenia MŠ č. 16/2006 k zákonu č. 279/93 Z.z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov a doplnení)

 

Zriaďovateľ zariadenia


  Regionálny úrad školskej správy v Bratislave

 

Financovanie zariadenia


  DC je štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Je financovaná z normatívnych finančných prostriedkov Ministerstva školstva, mladeže, telesnej výchovy a športu SR.

 

Spádová oblasť 


  Celé územie Slovenskej republiky.


 

Klientela


  Chlapci vo veku 15 – 18 rokov zo sociálne alebo výchovne zlyhávajúceho prostredia, alebo chlapci s narušeným psychosociálnym vývinom. Najčastejším dôvodom umiestnenia v DC sú záškoláctvo, túlanie sa, trestná činnosť - najmä krádeže, výchovné problémy v škole a doma, poruchy správania, agresivita. Ďalšími dôvodmi bývajú: porušovanie režimu v detských domovoch, nevhodné domáce prostredie, závislosti. Do DC sa neprijímajú mladiství s fyzickým, psychickým alebo infekčným ochorením, ani drogovo závislí v akútnej fáze.

 

Dĺžka pobytu

      
  Pobyt dieťaťa v diagnostickom centre trvá nevyhnutne potrebný čas na stanovenie diagnostiky, spravidla dvanásť týždňov.

 

Profilácia


 Podľa § 121 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v znení neskorších predpisov, diagnostické centrum patrí do siete špeciálnych výchovných zariadení.

Pobyt dieťaťa v DgC trvá nevyhnutne potrebný čas na stanovenie diagnostiky, spravidla tri mesiace, alebo počas trvania neodkladného a výchovného opatrenia. 
 
V DgC je zriadené  záchytné oddelenie a karanténna miestnosť. V záchytnom oddelení riaditeľ umiestni dieťa pohybujúce  sa nepovolene mimo zariadenia, do ktorého bolo umiestnené podľa odseku 1 a § 122 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z.  Ak si do 24 hodín príslušné zariadenie alebo zákonný zástupca dieťa neprevezme, riaditeľ diagnostického centra zabezpečí odovzdanie dieťaťa príslušnému zariadeniu alebo jeho zákonnému zástupcovi na náklady prijímajúcej strany.
 
Základnou organizačnou jednotkou DgC je diagnostická skupina, ktorá je zriadená pre najviac osem detí.
 

Poslanie zariadenia
 

  Komplexná pedagogická, psychologická, zdravotná diagnostika, stanovenie prognózy mladistvého.
Psychoterapeutická a liečebno-pedagogická starostlivosť.
Výchova a vzdelávanie počas pobytu - doplňovanie vedomostí.
 

Ukončenie pobytu


  Pobyt sa spravidla ukončuje po 3 - 6 mesiacoch a klienti sa vracajú naspäť k zákonnému zástupcovi. Diagnostické centrum môže na základe pozorovania odporučiť nariadenie ústavnej starostlivosti.

     

Postup pri prijímaní klientov


Klienta prijíma sociálna pracovníčka.
Zdravotný pracovník urobí vstupnú prehliadku.
Pomocný vychovávateľ zapíše osobné šatstvo a ostatné veci do osobnej karty klienta, zapožičané veci od DC zapíše do výstrojnej karty.
Vedúci vychovávateľ zadelí klienta do výchovnej skupiny a ubytuje ho.
Liečebný pedagóg a vedúci vychovávateľ s ním vykonajú vstupné pohovory, oboznámia ho s režimom zariadenia, právami a povinnosťami, s hodnotiacim systémom a odborným personálom.
Do týždňa po nástupe absolvuje klient úvodné psychologické vyšetrenie.
 

Režim dňa


   Bežný pracovný deň v diagnostickom centre má prísne a presné pravidlá:
Začína o 6,50 hod. rozcvičkou, ktorá prebieha vonku aj v zimnom období, a to až do – 4ºC.
Po rozcvičke nasleduje ranná hygiena a tzv. „rajóny“ - chlapci upratujú všetky priestory zariadenia, v ktorých žijú a pracujú. Raňajky o 7,30 hod. a vyučovanie v diagnostických triedach od 8.00 hod. do 13.50 hod. Po obede odovzdávajú učitelia chlapcov o 14.10 hod. vychovávateľom.
 
 

Popoludňajšia činnosť

  O 14,15 hod. začína každý deň komunita - tu sa riešia rôzne problémy, ktoré vznikli počas dňa, určuje sa služba v budove na nasledujúci deň. Komunitu vedie vedúci vychovávateľ. Každý pondelok vedie liečebný pedagóg voľnú tribúnu, kde klienti vyjadrujú svoje názory na chod zariadenia, na svoje správanie, komunikáciu,  diskutujú o nich a snažia sa nájsť efektívnejšie riešenia pre ďalšie optimálne fungovanie. Jedenkrát týždenne sa uskutočňujú vo výchovných skupinách psychoterapeutické sedenia, kde sa preberajú problematické témy klientov. Skupinu vedie psychológ spolu s liečebným pedagógom alebo sociálnym pracovníkom.

Po večeri o 18,00 hod. prebiehajú činnosti ako napríklad:
telefonovanie, autogénny tréning, písanie denníkov.
Režimová činnosť - sprchovanie, pranie, upratovanie, kontrola skriniek s osobnými vecami.
Vo výchovných skupinách hodnotenie dňa, nasleduje druhá večera a o 21,45 hod. večierka

 

Spolupráca s inými zariadeniami


  DC spolupracuje v rámci výmeny informácií a zvyšovania odbornej úrovne s inými pracoviskami, ako napríklad:

Diagnostické centrum pre deti v Bratislave
Liečebno-výchovné sanatórium v Bratislave
Diagnostický ústav mládeže v Prahe
Diagnostický ústav mládeže v Brne
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave – Pedagogická fakulta
Trnavská univerzita – fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety
Okresný úrad, odbor školstva
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny - sociálni kurátori a terénni pracovníci
Súdy (návšteva súdnych pojednávaní s klientmi)
Nadácia Úsmev ako dar
Reedukačné centrá v rámci SR
Detské domovy v rámci SR
Psychiatrická klinika