Diagnosticko-terapeutická činnosť

Komplexná psychologická diagnostika

    Rozumové schopnosti
    Osobnostné vlastnosti, záujmová sféra, hodnotový systém ...
    Sociálne vzťahy
    Špecifické poruchy – organické poškodenie CNS, ADD, ADHD...

Terapeutická činnosť

Individuálna práca

    Vstupný pohovor
    Krízová intervencia (po úteku, pri adaptačných problémoch, emocionálne krízy a pod.)
    Kontinuálna psychologická starostlivosť zameraná na riešenie konkrétnych problémov klienta a na ich korekciu.
    Poradenské rozhovory s rodičmi zamerané na korekciu klímy či vzťahov v rodine, najmä s rodičmi detí, ktoré sú umiestnené na DDP a výchovné opatrenie.
    Spolupráca s relevantnými inštitúciami a ich predstaviteľmi (polícia, sociálni kurátori, školy, lekári...)

Skupinová práca

    Komunity
    Voľné tribúny
    Psychoterapeutické skupiny
    Program "Konflikt a komunikácia"
    Diagnostická a psychoterapeutická činnosť počas terénnych pobytov

Skupinová práca s rodičmi