Diagnostické centrum

špeciálne výchovné zariadenie

Odborná činnosť

Odborná činnosť


Škola

 • V Diagnostickom centre sú v rámci vzdelávania zriadené dve diagnostické triedy. Rozdelenie podľa ukončeného vzdelania a aktuálnej vedomostnej úrovne je nasledovné:
 • Prvá diagnostická trieda - sem sa zaraďujú žiaci s ukončeným vzdelaním 5. -9. roč. ZŠ, ŠZŠ.
 • Druhá diagnostická trieda – je určená pre žiakov OU, SOU a žiakov navštevujúcich iný typ strednej školy.
 • Chlapci s ukončenou povinnou školskou dochádzkou alebo žiaci vylúčení z kmeňových škôl sú v dopoludňajších hodinách zaradení do pracovnej skupiny.
 • V diagnostických triedach sa realizuje diagnosticko - vyučovací proces, ktorý má oproti vyučovaniu v bežných školách špecifické znaky. Modifikácia vyučovania je daná jeho cieľom, aktuálnou úrovňou vzdelania a vývinu osobnosti žiaka, dĺžkou pobytu v DC.
 • Žiaci navštevujúci ZŠ a ŠZŠ sa učia podľa príslušných vzdelávacích programov, alebo individuálnych plánov, vystavených ich kmeňovou školou. Pri odchode z DC je žiakovi vystavený návrh známok.
 • Žiaci navštevujúci OU, SOU, iný typ strednej školy sa vzdelávajú podľa individuálneho vzdelávacieho plánu, vytvoreného kmeňovou školou. Pokiaľ žiak prejavuje snahu a systematicky pracuje na vyučovaní, môže sa zúčastniť konzultácií k jednotlivým predmetom a následného preskúšania z predmetov odborných vo svojej kmeňovej škole.
 • Zariadenie nemá telocvičňu, po dohode s miestnou ZŠ v Záhorskej Bystrici môžu naši chlapci využívať telocvičňu a aj priľahlé ihriská tejto školy v dopoludňajších a aj popoludňajších hodinách.

Výchova

Ciele výchovy:
 • Redukcia patologických javov v osobnosti klientov,
 • Posilňovanie spoločensky akceptovateľných foriem správania, sprostredkovanie pozitívnych sociálnych zážitkov, vytváranie hodnotového systému, sociálnych vzťahov a postojov, adekvátneho sebahodnotenia a sebapoznania s dôrazom na uvedomovanie si osobnej zodpovednosti klientov za vlastné správanie.

Výchovná činnosť sa zameriava na:

 • Prehlbovanie sebapoznania a racionálneho uvedomovania si etických hodnôt,
 • Korekciu porúch a elimináciu nežiaducich prejavov v správaní sa klientov s využitím pozitívneho vplyvu a kontroly,
 • Nácvik spoločenských foriem správania v prirodzených sociálnych a spoločenských situáciách,
 • Posilňovanie pozitívnych foriem správania individualizovaním hodnotového systému,
 • Vytváranie sebaobslužných návykov v starostlivosti o šatstvo s ohľadom na šetrné zaobchádzanie a estetický vzhľad,
 • Vedenie klientov k starostlivosti o hygienu a čistotu vonkajšieho a vnútorného prostredia budovy DC,
 • Vytváranie pracovných návykov, prehlbovanie kladného vzťahu k práci,
 • Odbúravanie nežiaduceho napätia a agresivity pravidelným telesným cvičením, športom a športovými aktivitami,
 • Formovanie a rozvíjanie estetického cítenia a kreatívnych činností,
 • Eliminovanie nežiaducich návykov (fajčenie, užívanie alkoholu, toxických a psychotropných látok).

Formy práce vo výchovnej činnosti DC s klientmi:

 • Individuálne a skupinové rozhovory s klientmi,
 • Denné hodnotenie správania klientov programovej náplne s akcentom na emocionálne prežívanie atmosféry klientmi,
 • Hodnotenie týždňa,
 • Voľná tribúna,
 • Tematické rozhovory so skupinou,
 • Účasť na spoločenských a kultúrnych aktivitách nad rámec režimu zariadenia, účasť na verejnoprospešných prácach,
 • Účasť v športových súťažiach a činnostiach,
 • Turistické vychádzky, cyklotúry,
 • Kreatívno-estetická tvorba,
 • Návšteva kultúrnych podujatí a výstav,
 • Didaktické hry a súťaže.

V závislosti od finančných prostriedkov zariadenia sa organizuje v zime lyžiarsky výcvik a v lete športovo-rekreačný pobyt mimo zariadenia.

Diagnosticko-terapeutická činnosť

Komplexná psychologická diagnostika
 • Rozumové schopnosti
 • Osobnostné vlastnosti, záujmová sféra, hodnotový systém ...
 • Sociálne vzťahy
 • Špecifické poruchy – organické poškodenie CNS, ADD, ADHD...

Terapeutická činnosť

Individuálna práca
 • Vstupný pohovor
 • Krízová intervencia (po úteku, pri adaptačných problémoch, emocionálne krízy a pod.)
 • Kontinuálna psychologická starostlivosť zameraná na riešenie konkrétnych problémov klienta a na ich korekciu.
 • Poradenské rozhovory s rodičmi zamerané na korekciu klímy či vzťahov v rodine, najmä s rodičmi detí, ktoré sú umiestnené na DDP a výchovné opatrenie.
 • Spolupráca s relevantnými inštitúciami a ich predstaviteľmi (polícia, sociálni kurátori, školy, lekári...)
Skupinová práca
 • Komunity
 • Voľné tribúny
 • Psychoterapeutické skupiny
 • Program "Konflikt a komunikácia"
 • Diagnostická a psychoterapeutická činnosť počas terénnych pobytov
Skupinová práca s rodičmi